Bwincasino

Bwincasino

然则何所取,而又用牡丹皮哉? 其实,灯心草不能除心中之热也。

或疑苏子正是治虚喘之药,先生反谓虚喘用苏子而愈增喘,其义何乎?黄柏泻火而不补水也。

又在人临症细辨,非栝蒌之竟可不用也。但伤寒气逆,不必加入人参,而杂症门中之气逆,非人参不能奏功,必须共用耳。

若疑金银花为长年益寿之药,则不可。必用至五、六钱,或八钱,或一两,大滋其肝中之血,始足以慰其心而快其意,而后虚者不虚,郁者不郁也。

水不足以制火,而反助气以升阳,则阴愈消亡,而火愈上达,气安得而不上冲乎。内容:紫菀,味苦、辛,温,无毒。

内容:蒲公英,味苦,气平,无毒。或问骨碎补入骨,且能接续于损伤,不知亦可用之以补肾乎?

Leave a Reply