VENU-630 - 篠田步美2016年番号 じっくりゆっくり快

VENU-630 - 篠田步美2016年番号 じっくりゆっくり快

偶在沅州得一婢,用此【释名】时珍曰∶此马蹄决明也,以明目之功而名。 每服二丸,空心米饮下。

此草乃蒿属,老茎可以盖覆庵闾,故以名之。 【集解】《别录》曰∶决明子生龙门川泽,十月十日采,阴干百日。

贾似道《悦生随抄》呼为再生丹。唐宋诸家不知,乃退鼠耳入有名未用中。

角中子数十粒,参差相连,状如马蹄,青绿色,入眼目药最良。有疮根胀起,即是根出,以针挑之。

苗似堇菜,而叶颇大,背紫色。 苏州所莳者,茎小而气芳,江西者,稍粗,川蜀者更粗,入药以苏产为胜。

叶长三、四寸,面青背淡,对节而生。 单服疗女子小腹疼。

Leave a Reply